Menu Close

Księgowość w Szwecji

Każda firma, która rozpoczyna swoją działalność, musi zadbać o prowadzenie księgowości. Kluczowa jest znajomość aktualnych przepisów i wymagań obowiązujących w miejscu zarejestrowania danej działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa w Szwecji i dotyczących go obowiązków księgowych.
Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje, dotyczące prowadzenia księgowości na terytorium Szwecji. Informacje te podzielono na 12 podgrup.

­Spółka w Szwecji

Prowadzenie księgowości dla szwedzkiej spółki jest skomplikowane. Wymaga znajomości wielu przepisów i rozliczeń księgowych. Dlatego też spółki działające na terytorium Szwecji zatrudniają księgowych lub korzystają z usług zewnętrznych biur rachunkowych.
Z szwedzkiego prawa wynika, że właściciel danej spółki odpowiada za jej zobowiązania do poziomu kapitału zakładowego w danej spółce.
Podmiot planujący założenie spółki w Szwecji, zobowiązany jest do wniesienia kapitału zakładowego. Kapitał ten należy umieścić na firmowym koncie bankowym danej spółki. Jego wysokość zależy m.in. od typu prowadzonej spółki. Waha się on od 50 tys. koron szwedzkich dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością do 500 tys. koron szwedzkich dla spółek akcyjnych.
Dokumentem potwierdzającym założenie spółki w Szwecji, jest jej akt założycielski. Podpisuje się go jedynie przy obecności notariusza. Najpóźniej pół roku od daty podpisania aktu właściciel spółki musi zarejestrować ją w szwedzkim Rejestrze Przedsiębiorstw.
Spółka założona w Szwecji ma osobowość prawną. Kwota szwedzkiego podatku dochodowego wynosi 28% zysku osiągniętego przez daną spółkę w analizowanym roku podatkowym. Spółki opłacają ten podatek raz w miesiącu. Wartość miesięcznej składki zależy od deklaracji dochodu danej spółki.

W Szwecji, w przypadku spółki prowadzącej sprzedaż towarów lub usług, jej właściciel jest zobowiązany do wpisania danej spółki do rejestru VAT oraz opłacania odpowiednich kwot podatku VAT. Temat ten zostanie dokładniej poruszony w dalszej części przedstawionego tekstu.

 Szwedzka firma jednoosobowa

Osoby, które zdecydują się na założenie firmy jednoosobowej w Szwecji, nie mają obowiązku zlecania prowadzenia księgowości osobie z zewnątrz. Prowadzenie takiej księgowości wymaga znajomości podstawowych przepisów, nie jest to trudne. Dlatego też właściciel danej firmy jednoosobowej, po dokładnym zapoznaniu się z Ustawą o rachunkowości i prawidłowym księgowaniu transakcji finansowych przedsiębiorstwa, może samodzielnie prowadzić swoją księgowość.
Istotnym jest fakt, że właściciel szwedzkiej firmy jednoosobowej odpowiada za zobowiązania swojej firmy całym majątkiem. Szwedzka firma jednoosobowa nie ma osobowości prawnej. Obowiązuje ją podatek dochodowy dla osób fizycznych. Dzieli się go na dwie części, czyli podatek lokalny oraz podatek krajowy. Podatek lokalny płaci się na rzecz gminy oraz regionu, w którym mieszka właściciel danej firmy jednoosobowej. Poziom szwedzkiego podatku krajowego wylicza się na podstawie dochodów, które dana firma jednoosobowa wypracowała w trakcie danego roku kalendarzowego.

­Księgowość w Szwecji

Każdy właściciel sprawnie działającego przedsiębiorstwa powinien na bieżąco analizować aktualne przepisy dotyczące prowadzenia księgowości. Szwedzki przedsiębiorca musi potrafić wystawić faktury, znać obowiązujące go stawki podatków i daty ich płatności. Bardziej zaawansowane sprawy rachunkowe lepiej zlecić wyspecjalizowanym biurom księgowym. Sprawne prowadzenie księgowości w danym przedsiębiorstwie zapewni spokój jego właścicielowi. W ten sposób uniknie zbędnych kontroli i wynikających z nich problemów ze szwedzkimi organami podatkowymi.

Biuro rachunkowe w Szwecji

Ze szwedzkiego ustawodawstwa wynika, że rachunkowość szwedzkiej firmy może być prowadzona przez właściciela danego przedsiębiorstwa lub przez biuro rachunkowe. Bez względu na wybór z powyższych dwóch możliwości, jedyną odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie księgowości w firmie ponosi jej właściciel. Skrupulatne prowadzenie księgowości wymaga doświadczenia i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Dlatego też wybór rzetelnego biura rachunkowego w Szwecji nie jest prosty. Zalecane jest korzystanie tylko z zarejestrowanych księgowych, mających niezbędne wykształcenie oraz aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu księgowego na obszarze Szwecji.

­Księgowa w Szwecji

Właściciel szwedzkiej firmy może samodzielnie prowadzić księgowość lub korzystać z usług podmiotu zewnętrznego. Do wystawiania faktur niezbędne jest certyfikowane oprogramowanie księgowe. Podstawowe wyliczenia z Microsoft Excel będą niewystarczające. Dokumenty księgowe należy wypełniać w odpowiednim programie księgowym, który będzie gwarantował zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

­Szwedzka księgowość

Szwedzka księgowość zobowiązuje właścicieli firm do rejestrowania wszelkiego typu transakcji dotyczących prowadzonej przez nich działalności. Istnieje również obowiązek kilkuletniego przechowywania poszczególnych dokumentów firmowych. Dokładny okres przechowywania jest zawarty w poszczególnych przepisach. Kluczowa jest terminowa płatność podatków i dbanie o prawidłowe rozliczenia finansowe. Wszelkiego typu uchybienia, błędy, czy też przekroczenia terminów będą skutkowały częstymi i szczegółowymi kontrolami prowadzonymi przez szwedzkie organy podatkowe.

­Księgowość szwedzkiej firmy

Księgowość szwedzkiej firmy jest ważna m.in. urzędów, banków oraz kontrahentów danej firmy. Informacje dotyczące bieżącej sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa są istotne dla:
a) urzędu skarbowego, który rozlicza płatności podatku dochodowego, podatku VAT oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
b) banków w przypadku, gdy dany przedsiębiorca występuje z wnioskiem o udzielenie kredytu,
c) dostawców w danej firmie, jeśli kupuje ona towary z odroczonym terminem płatności,
d) potencjalnych inwestorów, zainteresowanych współpracą z daną firmą.

Szwedzkie faktury

Firma, która planuje wystawianie faktur, musi spełnić dwa podstawowe warunki. Mowa tutaj o posiadaniu konta firmowego w banku oraz o posiadaniu numeru identyfikacyjnego. W przypadku, gdy podmiotem wystawiającym fakturę jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szwecji, to na tym dokumencie sprzedaży należy zamieścić także numer identyfikacyjny firmy, nazwę oraz miasto lub gminę, na terenie której funkcjonuje dana spółka.
Dla każdej firmy istotne jest dbanie o bezbłędne wystawianie faktur. Jeśli dana faktura będzie zawierała błędy, to niestety nie pozwoli ona o odzyskanie należności od kontrahenta. Skutkiem będą straty finansowe poniesione przez dane przedsiębiorstwo.
W Szwecji obowiązują przepisy, wg których faktura musi zawierać datę, w której klient otrzymuje dany towar lub usługę. Właściciel przedsiębiorstwa powinien stale kontrolować wystawiane faktury oraz sprawdzać kompletność firmowej dokumentacji księgowej. Dzięki temu można łatwo odzyskać zaległości ze strony kontrahentów. Ponadto kontrole szwedzkich organów podatkowych przebiegną w takiej firmie szybko i bezproblemowo.
Szwedzkie przedsiębiorstwa najczęściej wystawiają faktury w formie elektronicznej. Dokument ten musi być zgodny ze standardem Svefaktura. Szwedzkie organy państwowe i urzędy zachęcają obywateli do stosowania faktur elektronicznych. Korzystanie z tzw. e-faktur przyspiesza kontakt firmy z urzędami oraz z jej kontrahentami. W miarę upływu czasu, coraz rzadziej stosuje się ze zwykłych faktur, wypisywanych ręcznie na papierze.
Firmy, które są objęte obowiązkiem podatku VAT, muszą na fakturach wpisywać odpowiednią stawkę podatku VAT, dotyczącą danej transakcji. Przy błędnym wyborze stawki VAT, nie będzie możliwości odliczenia naliczonego podatku.

­Firma w Szwecji

Szwedzkie ustawodawstwo dopuszcza możliwość zakładania firm nie tylko obywatelom swojego kraju. Na równi z nimi traktowani są mieszkańcy Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Założenie firmy w Szwecji nie jest trudne. Szczegóły zależą od branży (w której zakłada się działalność) oraz formy prowadzenia działalności gospodarczej. Urzędnicy w Szwecji chętnie pomagają przyszłym przedsiębiorcom, doradzając im i udzielając odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

­Szwedzka firma

Szwedzkie prawo wyróżnia dziewięć możliwych form prowadzenia działalności gospodarczej. Zalicza się do nich:
a) spółki handlowe,
b) spółki cywilne,
c) spółki komandytowe,
d) stowarzyszenia gospodarcze,
e) fundacje,
f) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
g) Europejski Spółki Akcyjne,
h) filie firm zagranicznych,
i) firmy jednoosobowe.
Najczęściej funkcjonującą, spośród wyżej wymienionych form prowadzenia działalności gospodarczej, są firmy jednoosobowe. Istotnym jest fakt, że spółki komandytowe oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są dostępne wyłącznie dla mieszkańców Szwecji. Wynika to z faktu, że ich założenie wymaga wielu skomplikowanych i czasochłonnych formalności w szwedzkich urzędach. Ponadto w tym przypadku wymagany jest wysoki poziom kapitału zakładowego.

­Konto w banku dla firmy w Szwecji

Do obowiązków przy założeniu szwedzkiej firmy należy założenie konta firmowego. Muszą przez nie przechodzić wszelkie przepływy pieniężne danej firmy. Na ich podstawie analizuje się m.in. przychody i koszty. Konto bankowe jest istotne zwłaszcza dla szwedzkich spółek. Muszą one zdeponować na nim posiadany kapitał początkowy.

Podatki w Szwecji

Przedsiębiorstwa działające na obszarze Szwecji są zobowiązane do terminowego opłacania trzech podatków. Zalicza się do nich:
a) podatek dochodowy,
b) podatku od towarów i usług,
c) podatek dotyczący zatrudnionych pracowników.
Podatek dochodowy w Szwecji dotyczy wszystkich, tak przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Składa się on z dwóch podatków: krajowego oraz lokalnego. Drugi z nich ma na celu przekazywanie środków na finansowanie działania gminy, w której funkcjonuje dany podatnik.
Poziom krajowego podatku dochodowego dla osób fizycznych ustala się w oparciu o wartość dochodu danego podatnika w analizowanym roku podatkowym. Stawka podatku od osób prawnych w Szwecji wynosi 28% zysku danej firmy. Stawka lokalnego podatku dochodowego w Szwecji jest zróżnicowana, w zależności od siedziby danego podatnika. Jej wartość znajduje się w przedziale od 30% do 35%.
Podatek dochodowy w Szwecji opłaca się za pomocą zaliczek ustalanych na podstawie deklaracji zakładanego zysku w konkretnym okresie sprawozdawczym. Właściciel firmy podczas jej rejestracji musi podać planowany dochód w danym roku kalendarzowym. Następnie na rozpoczęcie każdego roku musi podać w urzędzie zakładaną wartość rocznego dochodu.
W Szwecji podatkiem VAT objęte są firmy, które sprzedają towary lub usługi podlegające opodatkowaniu na terytorium Szwecji. Podatek nalicza się do każdej transakcji. Nie ma znaczenia etap dystrybucji, czy też produkcji.
Szwedzkie prawodawstwo mówi, że podatkiem VAT objęta jest firma, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) transport towarów niezbędnych do prowadzenia działalności do państwa należącego do Unii Europejskiej. Towar musi pozostać w posiadaniu danej firmy;
b) handel z państwami należącymi do Unii Europejskiej;
c) handel z innymi państwami, nie wchodzącymi w skład Europejskiej.
W Szwecji istnieją trzy stawki podatku VAT:
a) stawka podstawowa w wysokości 25%,
b) stawka obniżona w wysokości 12%, która dotyczy między innymi hoteli oraz sprzedaży artykułów spożywczych,
c) stawka 6%, która dotyczy głównie książek, gazet oraz usług transportowych dla osób.
Szwedzi rozliczają swój VAT na podstawie deklaracji podatkowych. Terminy ich składania zależą od poziomu rocznych obrotów w danej firmie. Przedsiębiorca działający w Szwecji jest zobowiązany do ustalenia terminów składania deklaracji podatkowych już przy rejestracji swojej firmy. Musi wybrać jedną z trzech poniższych form płatności:
a) firmy, których roczne obroty nie przekraczają miliona koron szwedzkich, mogą płacić vat w formie rat rocznych, kwartalnych lub miesięcznych;
b) firmy, których roczne obroty zawierają się w przedziale od miliona do czterdziestu milionów koron szwedzkich, mogą płacić VAT co miesiąc lub co kwartał;
c) firmy, których roczne obroty przekraczają czterdzieści milionów koron szwedzkich, muszą co miesiąc płacić podatek VAT.
Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia minimum jedną osobę, musi zapłacić za to podatek oraz niezbędne składki. Łącznie nazywa się je podatkiem pracodawcy. W jego skład wchodzą:
a) podatek od wynagrodzenia – stawka 11,62%,
b) składka emerytalna – stawka 10,21%
c) składki ubezpieczeniowe.

EnglishSwedishPoland